NGẠO THIÊN MOBILE - MINI UPDATE 09.08.2018

Cập nhật : 06-08-2018

NGẠO THIÊN MOBILE - MINI UPDATE

 

Thời gian: 6:00 - 8:00 sáng 09.08.2018

Nội dung:

1) Hệ thống tụ linh trang bị:

  • Thuộc tính trang bị thêm cách chơi mới---Sau khi người chơi đạt lv 370 sẽ mở hệ thống tụ linh trang bị, thông qua tụ linh trang bị sẽ tăng nhiều thuộc tính trang bị
  • Người chơi đạt lv 370, có thể vào hệ thống tụ linh trang bị từ giao diện rèn
  • Thông qua tiêu hao Đá Tụ Thần để tăng phẩm chất trang bị
  • Thuộc tính tụ linh sẽ không vì đổi trang bị mà mất đi, thuộc tính được tăng sẽ mãi ở trên trang bị mặc

 

 

2) Hệ thống Kỳ Lân Tý Vô Cực:

  • Người chơi đạt lv 290 mở hệ thống Vô Cực, có thể tiêu Đá Vô Cực để tăng lv
  • Mỗi bậc Vô Cực tổng cộng có 8 quẻ tượng, mỗi quẻ tượng có 3 sao, lv sao và quẻ tượng toàn bộ thắp sáng thì tăng 1 bậc
  • Mỗi lần tăng lv có tỷ lệ nhất định trực tiếp bạo kích tăng bậc thành công, sau khi thất bại nhất định tăng 1 điểm chúc phúc
  • Sau khi điểm chúc phúc đầy thì lần tăng lv tiếp theo nhất định thành công
  • Tăng lv thành công có thể tăng 6 loại thuộc tính là HP, tấn công, phòng thủ, bạo kích, kiên cố, sát thương bạo kích
  • Số bậc Kỳ Lân Tý cao nhất quyết định số bậc Vô Cực cao nhất có thể đạt

 

 

3) Các Phụ Bản mới:

- Thưởng Tinh Thạch Thánh Trang hoàn toàn mới

 

Chat với chúng tôi