HỆ THỐNG BẠN BÈ

Cập nhật : 10-05-2018

Tính năng “Hảo Hữu” sẽ được mở khi đạt đến level 68

Trong tính năng “Hảo Hữu” sẽ có 4 danh sách cho các Đại Hiệp lựa chọn

  • Hảo Hữu : hiện danh sách cái bằng hữu đại hiệp đã kết bạn

 

  • Thêm Hảo Hữu : Giúp các Đại Hiệp kết nghĩa thêm nhiều hảo bằng hữu kề vai sát chiến.

 

  • Kẻ Thù : HIện danh sách những kẻ địch đã hạ sát đại hiệp nhiều lần

 

  • Danh sách đen : hiện danh sách những kẻ thù mà đại hiệp mún hạ sát.